Persondata-politik

Indholds elementer
Titel
1. Generelt
Tekst afsnit

Denne Persondata-politik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig,  som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere.

Titel
2. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver
Tekst afsnit

Den data-ansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Oxfam Danmark
Vesterbrogade 2B
1620 København V
35 35 87 88
oxfamibis@oxfam.dk
CVR 88 13 64 11

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Persondataforordningen (EU 2016/679) og Databeskyttelsesloven (DK Lov nr. 502).

Organisationens databeskyttelsesrådgiver (”DPO”) er ansvarlig for at påse overholdelse af Persondatapolitikken, Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Alle spørgsmål vedrørende nærværende persondata, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til DPO Luis Vigenberg Andersen, der kan kontaktes på persondata@oxfam.dk.

Titel
3. Definitioner
Tekst afsnit

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger: Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling: Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, for eksempel indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse,
politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven: Lov 502 af 24. maj 2018: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Titel
4. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Tekst afsnit

Som bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Det gælder både ved din brug af vores kampagner og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

Titel
5. De personoplysninger, som vi behandler om dig
Tekst afsnit

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

Vi indsamler din IP-adresse, når du besøger vores hjemmesider.

Vi indsamler oplysninger om hvilken skole, du er tilknyttet, når du tilmelder dig et arrangement eller bestiller materialer i skoleregi, samt når du indbetaler en indsamling fra en skole.

Vi indsamler som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger om dig.

Titel
6. Cookies
Tekst afsnit

På vores hjemmeside gøres der brug af cookies til at indsamle webstatistik og muliggøre markedsføring af vores gratis undervisningsmateriale til besøgende. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik. Du kan læse vores cookiepolitik her https://heleverdeniskole.dk/til-laereren/cookie-politik/

Titel
7. Sådan behandler vi dine Personoplysninger
Tekst afsnit

Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til at sikre en bedre oplevelse som bruger af vores hjemmeside.

Som bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at

  •     kunne stille funktionaliteten på vores hjemmeside til  rådighed for dig
  •     udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
  •     optimere vores hjemmesides indretning
Titel
8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
Tekst afsnit

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.1 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.2 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn, telefonnummer og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde Hele Verden i Skole kampagner, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over brug af hjemmesiden og vores materiale, m.v.

8.3 Som bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for eksempel cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på https://heleverdeniskole.dk/til-laereren/cookie-politik/ Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IPadresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor.

Titel
9. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Tekst afsnit

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Som bruger af vores hjemmeside opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 2 år.

Titel
10. Dine rettigheder
Tekst afsnit

Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til
sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage bidragsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til persondata@oxfam.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

Du kan skrive til vores Databeskyttelsesrådgiver Luis Vigenberg Andersen på persondata@oxfam.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Titel
11. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger
Tekst afsnit

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger. Nødvendige oplysninger i henhold til formålet for behandlingen, vil være markeret med * på de hjemmesider, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

Titel
12. Brug af automatiske afgørelser / profilering
Tekst afsnit

Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores markedsføring via Facebook og Google. Det betyder, at vi kan anvende de almindelige personoplysninger, som vi indsamler, ved at uploade en liste med kontaktoplysninger til Facebook eller Google til at lave remarketing. Derved kan vi vise relevante annoncer til dig og andre, der har interesse i at støtte vores sag. Dertil spores også dit engagement (like, kommentar, deling, osv.) fra brugerne internt af Facebook og giver os som annoncør bedre mulighed for at målrette vores indhold mod dem.

Titel
13. Sikkerhed
Tekst afsnit

I Organisationen er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandler, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Titel
14. Klage til tilsynsmyndighed
Tekst afsnit

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
telefon 3319 3200
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Titel
15. Opdatering af denne politik
Tekst afsnit

Oxfam Danmark er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.

Denne politik kan ændres uden varsel.

Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på her på hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne persondata-politik er seneste opdateret 25. november 2021.